Infinity Plans Management Co., Ltd.
infinity main logo

Infinity, ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Activity

#

INF เราได้รับเกียรติจาก "ไปรษณีย์ไทย" ไปศึกษาข้อมูลดูงานจาก โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์โครงการแผนจ.....

#

ภาพบรรยากาศการประชุม Kick-off งานจ้างที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อน Big Data ระยะที่ 1