Infinity Plans Management Co., Ltd.
infinity main logo

Infinity, ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Project

โครงการบริหารควบคุมงานติดตั้งระบบวิศวกรรม และควบคุมงานก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้นานาชาติ สถาบันบัณฑิตบ.....

โครงการออกแบบระบบการให้บริการเลขหมายโทรศัพท์ฉุกเฉินแห่งชาติเลขหมายเดียว(National Single Emergency Nu.....

โครงการปรับปรุงการให้บริการระบบตอบรับโทรศัพท์

โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ ICT ไทย กิจกรรมพัฒนามาตรฐานราคากลางและเกณฑ์การประเมินราคาซอฟ.....

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2557-2561

งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนการควบคุมงานออกแบบ และติดตั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน.....