Infinity Plans Management Co., Ltd.
infinity main logo

Infinity, ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
 • เจ้าของงาน
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • มูลค่าโครงการ
  4 ล้านบาท
 • ระยะเวลาโครงการ
  เดือน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีแผนปฎิบัติการพัฒนา พื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำและดำเนินแผนงานโครงการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ มีทิศทางที่ชัดเจน และเป็นเอกภาพ

อินฟินิตี้ แพลน เมเนจเมนท์ ได้เป็นผู้จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มี ศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชุมพร - สุราษฎร์ธานี – นครศรีธรรมราชโดยมีรายละเอียด ของการจัดทำดังนี้

 1. ศึกษาทบทวนกระแสการท่องเที่ยวและวิเคราะห์แนวโน้มการท่องเที่ยวของโลก ที่จะมี ผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ
 2. ศึกษาทบทวน วิเคราะห์ นโยบายและแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวรวมทั้งแผนพัฒนา ต่างๆตลอดจนรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
 3. ศึกษาลักษณะทางกายภาพ สภาพเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเมือง
 4. ศึกษาระบบระบบการท่องเที่ยวในพื้นที่โครงการ
 5. ศึกษาความพร้อมด้านการท่องเที่ยว แนวโน้ม และการประมาณการความต้องการในอนาคต
 6. ศึกษาวิเคราะห์ผลการดำเนินการพัฒนาท่องเที่ยวที่ผ่านมาในพื้นที่โครงการ
 7. วิเคราะห์ ประเมิน สถานการณ์และแนวโน้มการท่องเที่ยว รวมทั้งศักยภาพ โอกาส และ ข้อจำกัดของการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆ
 8. จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่
 9. สำรวจและศึกษารูปแบบและแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 10. จัดทำข้อเสนอแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในพื้นที่โครงการ รวมทั้งแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม
 11. จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาโดยรวบรวมและจัดลำดับความสำคัญ,จัดทำข้อเสนอแผนงาน แนวทางและเป้าหมายที่กำหนด,จัดทำแผนปฏิบัติการเป็น3ระยะ
 12. ข้อเสนอมาตรการด้านการบริหารจัดการและกลไกเพื่อขับเคลื่อนประสานแผนปฏิบัติการ กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
 13. จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่