Infinity Plans Management Co., Ltd.
infinity main logo

Infinity, ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ, ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

Project

งานที่ปรึกษาโครงการขับเคลื่อน Big Data ระยะที่ 1

โครงการศึกษาการจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพสูงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวั.....

โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้าน IT ของโรงงานยาสูบแห่งใหม่

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบระบบงานทะเบียนสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.....

โครงการปรับปรุงวิเคราะห์แผนงานลงทุนเพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียง/โทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล.....